Huishoudelijk reglement 2023

Volkstuinvereniging Swifterbant probeert met zo weinig mogelijk regels het de leden zoveel mogelijk naar de zin te maken. In dit huishoudelijk reglement staan een aantal voorwaarden die aan het lidmaatschap zijn verbonden en afspraken om als een goed beheerder met de tuin en met andere tuinders om te gaan. Uitgangspunt is dat de tuin zo wordt beheerd dat anderen er geen hinder van ondervinden (vrije doorgang, schaduw, onkruiden en ziekten) en, wanneer de pacht wordt beëindigd, de tuin in acceptabele staat wordt opgeleverd.   

 

Voorwaarden lidmaatschap

· In overleg met de tuinuitgever bepaalt u hoe u de tuin accepteert, met welke zaken en tegen 
  welke borgsom.

· U beheert de tuin conform onderstaande huisregels.

· U veroorzaakt geen overlast of hinder voor andere tuinders of de omgeving

· U betaalt tijdig de kosten voor lidmaatschap, borg en pacht

· Bij het beëindigen van het lidmaatschap en het verlaten van de tuin dient de tuin gebruiksklaar 
  te worden opgeleverd voor een opvolger. 

 

Art. 1   -   LIDMAATSCHAP EN UITGIFTE TUINEN

Het verpachten van tuinen gebeurt per are. Nieuwe leden starten in principe met één are en betalen € 5,00 inschrijfgeld en een borg variërend van € 0,- tot € 30.- per are, afhankelijk van de status van de tuin. Bij het beëindigen van het lidmaatschap en de pacht dient de tuin netjes te worden achterlaten. Aan de hand van de staat van de tuin bepaalt de tuinuitgever of de borg wordt terugbetaald (zie 4.4). Bij overschrijving van het lidmaatschap op één van de andere huisgenoten is geen inschrijfgeld verschuldigd. Op basis van ervaringen in het eerste jaar (en volgende jaren) kan de oppervlakte worden uitgebreid met een of twee are. Een tuin van twee of drie are wordt voldoende geacht voor huishoudelijk gebruik. In overleg met het bestuur is het mogelijk een tuin van een are in tweeën te delen en toe te voegen aan beide aangrenzende tuinen. Het is niet mogelijk om een halve are in te leveren. Bij vertrek van een van beide tuinders worden beide helften weer samengevoegd. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen afwijkende bedragen en/of een betaalregeling vast te stellen.  

 

De pachttermijn van een volkstuin loopt in principe van 1 december tot 30 november daarop volgend. Wanneer een lid tussentijds de pacht van zijn tuin opzegt wordt de betaalde pacht niet teruggeven. Wanneer een tuin vóór 1 juli wordt uitgegeven aan een nieuwe pachter, wordt de volledige pacht voor het betreffende jaar in rekening gebracht. Bij uitgifte na 1 juli wordt voor het betreffende jaar geen pacht in rekening gebracht. De eerste pacht voor het volgende jaar moet vóór 1 januari worden betaald. Bij een overschot aan tuinen kan een tuinder op jaarbasis een of meer aren bij huren. Bij een wachtlijst aan nieuwe leden kan het bestuur de tijdelijk verhuurde are(n) aan het einde van het groeiseizoen weer terugvorderen om uit te geven aan nieuwe leden. Deze regeling is ingegaan per 1 december 2014. Leden die vóór deze datum meer aren toegewezen hebben gekregen, worden niet verplicht aren in te leveren.

 

Art. 2   -   GEBRUIK

2.1  Op de volkstuin mogen slechts die gewassen worden verbouwd die naar hun aard en hoeveelheid bestemd zijn voor normaal eigen huishoudelijk gebruik. Bij gebruik voor commerciële doeleinden (huisverkoop/marktplaats) kan het bestuur uitgegeven tuin geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

 

2.2  Het is verboden plantenresten en ander afval buiten het gepachte te werpen of daar te 
laten liggen; dit geldt ook voor de buiten de tuin gelegen bebossing en beplanting.

 

2.3  Bouwwerken
Het is toegestaan bouwwerken te plaatsen, mits van deugdelijk materiaal, binnen de aangegeven afmetingen en minimaal schaduwwerking op aangrenzende tuinen geeft.

Gereedschapskist
Maatvoering binnen - 2,25 m lang - 1 m breed - 1 m hoog.
Geen toestemming nodig of betaling van borgsom.
Een gereedschapskist mag aan de tuingrens gezet worden.
Let wel op dat het minimaal of geen schaduw op aangrenzende tuin geeft.

Gereedschapskast
Maatvoering binnen - 1 m breed - 1 m diep - 2,25 m hoog
Geen toestemming nodig of betaling van borgsom.

Tuinhuis / schuurtje
Maatvoering binnen 2,5 m lang - 2,5 m - breed - 2,5 m hoog
Toestemming van bestuur nodig en een betaling van € 115,- borgsom.
Voor aanvraag graag afmetingen met eventuele schets mailen naar algemene mail.
De plaats dient aangegeven te worden door middel van piketten.
Plaatsen van het bouwwerk kan worden begonnen na goedkeuring en betaling van de borgsom.

Kas (glas of kunststof)
Maatvoering binnen 2,5 m lang - 2,5 m - breed - 2,5 m hoog
Toestemming van bestuur nodig en een betaling van € 115,- borgsom.
Voor aanvraag graag afmetingen met eventuele schets mailen naar algemene mail.
De plaats dient op de tuin te worden aangegeven door middel van piketten.
Plaatsen van het bouwwerk kan worden begonnen na goedkeuring en betaling van de borgsom.

Tunnelkas (folie, zie 2.5)
Maatvoering binnen 2,5 m hoog
Geen toestemming nodig of betaling van borgsom.

Broeibak
Maatvoering binnen 0.5 m hoog
Geen toestemming nodig of betaling van borgsom.

Een borgsom wordt terugbetaald nadat de bebouwing is verwijderd en de tuin in de oorspronkelijke staat is gebracht. Bij het in gebreke blijven daarvan kan het bestuur de borgsom geheel of gedeeltelijk aanwenden om de bebouwing te (laten) verwijderen.

2.4  Bomen en struiken moet zodanig worden geplaatst dat er geen of minimaal overlast is door schaduwwerking op aangrenzende tuinen. Als richtlijn geldt dat de afstand tot de tuingrens gelijk moet zijn aan de hoogte van deze bomen of struiken. De hoogte mag in het begin van het groeiseizoen (maart) maximaal 250 cm zijn. Tuinder dient ervoor te zorgen dat planten niet over de scheiding met naastgelegen tuinen groeien. Aangrenzende tuinders mogen planten die over de scheiding groeien zonder toestemming terugsnoeien tot de scheiding. 

 

2.5  Het is verboden om in de winter plastic op de tuin te hebben dat niet bestand is tegen vorst en verouderingsgevoelig is;  m.a.w. dikke en/of gewapende tunnelfolies zijn wel toegestaan.

 

2.6  Het is verboden om dichte afscheidingen om of op de tuin te plaatsen.


Art. 3   -   BETALING CONTRIBUTIE EN PACHT

3.1   De hoogte van de contributie en pachtprijs wordt jaarlijks in november door de ledenvergadering vastgesteld. Na het vaststellen van contributie en pachtprijs stuurt 
de penningmeester een email met het verzoek om de deze vóór 1 januari te betalen. 

De penningmeester controleert begin januari of alle betalingen zijn ontvangen. 

Leden die nog niet betaald hebben krijgen een tweede betaalverzoek verhoogd met 
€ 5 herinneringskosten.


Art. 4   -   ONDERHOUD

4.1   Onkruid 

Het lid dient onkruid op de eigen tuin, langs aangrenzende paden en afrastering zodanig te beheersen dat geen hinder ontstaat voor omringende tuinen (zaadverspreiding of wortelonkruiden) en, wanneer de tuin wordt opgeleverd, de opvolger niet wordt geconfronteerd met een onevenredige onkruiddruk. 

 

4.2   Paden

Het hoofdpad, incl. randstrook, is 2 meter breed. Overige paden zijn 1 meter breed; standaard bestaande uit een dubbele rij tegels van 30x30 cm en 20 cm vrije ruimte aan beide zijden. 

Wanneer een derde rij tegels is gelegd, geldt het midden van de oorspronkelijke 2 rijen tegels als midden en dient aan beide zijden tenminste 50 cm van het midden vrijgehouden te worden. 

De aangrenzende leden zijn verantwoordelijk het normale onderhoud van de paden (tegels recht en vlak, vrij van onkruid en straatgras). 
Er dient m.b.t. de beplanting op de tuin rekening te worden gehouden dat het pad over de volle breedte van 1 m gedurende het hele jaar vrij blijft. Plant dus niet te dicht langs het pad en snoei overgroeiende planten terug. Planten die hinder veroorzaken mogen door een bestuurslid tot de scheiding worden teruggesnoeid. Om het verzakken van de tegels tegen te gaan wordt geadviseerd met spitten 20 cm uit de tegels te blijven.

 

4.3   Afrasteringen 

De afrastering aan de buitenzijde van het complex dient aan beide zijden vrij van onkruid of andere gewassen zoals bessenstruiken, siererwten enz. gehouden te worden. Het afrasteren van de voorzijde van de tuin wordt afgeraden. Als men een afrastering wil plaatsen, moet deze minstens 50 cm (hoofdpad 1 meter) vanuit het midden van het originele tegelpad geplaatst worden en mag deze niet uit puntdraad bestaan of uitstekende delen hebben.

 

4.4  Ontruimen

Wanneer een lid besluit het lidmaatschap en de pacht te beëindigen, dient deze het bestuur hiervan zo vroeg mogelijk (om een volgende pachter te vinden), doch uiterlijk 30 november per mail of schriftelijk in kennis te stellen. Bij het verlaten, vrijwillig of verplicht, dient de pachter de tuin schoon en leeg achter te laten. Met schoon wordt bedoeld; acceptabele hoeveelheid onkruid, geen niet-normaal tuinafval, bomen en struiken. 

Met leeg wordt bedoeld zonder bebouwing, extra tegels of tuinvreemde materialen (afval, hout. plastic, ijzer). Bomen en struiken die niet door een volgende tuinder worden overgenomen, dienen zo goed mogelijk met wortel en al te worden verwijderd. (Tuin)afval dient te worden afgevoerd.

Bouwwerken en tegels kunnen eventueel door een volgende pachter in overleg worden overgenomen. 

Samen met de tuinuitgever, die door het bestuur als zodanig is aangewezen, wordt de te verlaten tuin geschouwd. Als deze acceptabel is, geeft de tuinuitgever aan de penningmeester door dat de betaalde borgsom terugbetaald kan worden. Als deze niet acceptabel is voor een volgende pachter, dan dient deze alsnog/verder geschoond en geruimd te worden. 

Bij het in gebreke blijven, kan het bestuur vrijwilligers of een professioneel bedrijf inschakelen om de tuin weer verhuurbaar te maken. Alle gemaakte kosten -ook de vergoeding voor vrijwilligers- voor het opruimen worden verhaald op de laatste pachter, eventueel met inschakeling van een incassobureau.

 

Art 5   -   GEDRAGSREGELS OP DE TUIN

5.1  Fietsen

Wanneer een fiets bij de ingang tegen de afrastering wordt gezet moet dit zodanig dat er geen schade aan het gaas ontstaat; bij voorkeur tegen een paal. Om de vrije doorgang van de paden niet te belemmeren dienen fietsen niet op het pad te worden gestald. Het verdient voorkeur om een hek op de tuin te plaatsen om een fiets tegenaan te zetten. Om vrije doorgang van het pad te garanderen dient dit hek minimaal 1 meter uit het midden van het pad te staan en mag geen uitstekende delen hebben. 

 

5.2  Kinderen

Kinderen jonger dan 10 jaar mogen niet zonder begeleider op de tuin. 

Begeleider dient er op toe te zien dat kinderen niet op de tuin van anderen komen. 

 

5.3  Honden

Het is niet toegestaan honden mee op te tuin te nemen.

 

5.4  Vierwieltrekkers 

In verband met schade aan afrasteringen en eigendommen van anderen en mogelijk structuurbederf is het niet toegestaan met een 4-wielige trekker op de tuin te komen, ook niet om te ploegen of bomen te rooien. Bij overtreding wordt een boete van € 100 opgelegd.

 

5.5  Stoken op de tuin

Het verbranden van afval op de tuin is volgens de gemeentelijke verordening verboden. Om plantenafval of zieke planten op de tuin te mogen verbranden moet volgens de gemeentelijke verordening een ontheffing worden aangevraagd. Het verbod op stoken geldt niet voor vuurkorven, als u geen afvalstoffen verbrandt. Uiteraard mag dit alleen als het vuur stoken geen (brand)gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert. https://www.dronten.nl/direct-regelen/wonen-verhuizen-verbouwen/vergunningen-en-ontheffingen/verbod-vuur-te-stoken-ontheffing. Bij het verbranden moet het materiaal goed droog zijn zodat het opbrandt zonder langdurige rookontwikkeling. Let bij het stoken ook op aanwezigheid van anderen en op de windrichting.

 

Art. 6   -   TUINNUMMERING

De tuingrenzen zijn aan de oostkant van de voorzijde gemarkeerd met een genummerd paaltje. Gecombineerd met het bij het hoofdpad aangebrachte baannummer heeft elke tuin zijn eigen nummer. Het onderhoud van de nummers behoort bij het bestuur. De paaltjes mogen niet door de leden worden verwijderd of verplaatst. 

 

Art. 7   -   VERBOUWEN VAN AARDAPPELEN EN ANDERE SOLANACEA

7.1  Aardappelen, tomaten, paprika’s en aubergines behoren tot de familie Solanacea. Deze planten kunnen  aardappelziektes in stand houden. Om besmetting met aardappelcystenaaltjes te beperken mogen deze planten maximaal één keer per drie jaar op hetzelfde perceel worden verbouwd. Ook volkstuinders moeten zich aan deze wettelijke eis houden. Aardappelen en andere solanacea mogen slechts worden verbouwd op een strook van maximaal 1/3 deel (van de diepte) van de tuin; A langs het tegelpad, B midden op de tuin en C achter op de tuin.
Verdeling voor aardappelen en andere Solanacea buiten de kas in 2023

 

In kassen (zowel folie als glas) die op dezelfde plaats blijven staan, mogen wel jaar op jaar tomaten worden geteeld. Om tomatenmoeheid (veroorzaakt door schimmels) te voorkomen is het raadzaam om af en toe de grond te verversen of tomaten in potten te telen met jaarlijks verse grond.  

 

Wanneer een lid van het bestuur of van de aardappelcommissie constateert dat er aardappelen of andere Solanacea (in de volle grond) buiten de aangewezen strook staan, mag deze de planten zonder waarschuwing van het betreffende lid verwijderen. 

 

7.2  Om met name het risico op phytopthora te beperken wordt aangeraden rassen te gebruiken met een hoge resistentie tegen phytopthora en/of vroege rassen, die vaak al voor de uitbraak van phytopthora kunnen worden gerooid. Het te gebruiken pootgoed van aardappelen dient NAK goedgekeurd te zijn.

 

7.3  De aardappelcommissie controleert gedurende het teeltseizoen regelmatig alle op het complex aanwezige aardappelen en Solanacea op Phytopthora. Bij constatering wordt de betreffende tuinder of worden, indien er sprake is van grootschalige uitbraak alle tuinders geattendeerd zo snel mogelijk tegen phytopthora te spuiten met een toegelaten middel of het 
loof te verwijderen (afvoeren van de tuin). 

Ook bij aantasting door de coloradokever krijg de tuinder een attendering. Tegen coloradokevers zijn voor volkstuinders geen bestrijdingsmiddelen toegelaten. De kevers kunnen worden kapotgeknepen of van het blad afgeschud worden en in een emmer met (zeep) water worden verdronken. Wanneer de betreffende tuinder(s) binnen redelijke termijn geen doeltreffende maatregelen hebben getroffen krijgen ze een formele waarschuwing (rode kaart).

 

Art. 8   -   TUINKEURING

Aan het begin van het groeiseizoen (maart) beoordeelt het bestuur de tegelpaden, afrasteringen en omvang van bomen en struiken. Bij afwijkingen krijgen betreffende tuinders een eerste attendering (gele kaart). Wanneer de afwijking niet binnen redelijke termijn is hersteld krijgt de betreffende tuinder een waarschuwing (rode kaart). 

Het bestuur keurt de tuinen in principe in elke eerste volle week van de maanden april tot en met oktober op onkruid op de tuin en rond de afrastering. Wanneer er te veel (bloeiend en zaaiend) onkruid staat, krijgt de tuinder een waarschuwing (rode kaart).

 

De waarschuwingen (rode kaarten) worden geregistreerd. Wanneer een tuinder binnen een jaar 4 waarschuwingen (rode kaarten) heeft gekregen, gaat het bestuur met de betreffende tuinder in gesprek en bepaalt zo nodig de tuin geheel of (bij tuinen van meer dan 1 are) gedeeltelijk afnemen en eventueel tevens het lidmaatschap opzeggen. 

 

Art. 9   -   ONVOORZIEN

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.